Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Công khai cam kết chất lượng, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2023 - 2024
06/10/2023

Thực hiện Quy chế công khai ban hành kem theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Quy định công tác công khai của Trường Đại học Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 668/QĐ-ĐHKH ngày 10/8/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa. Nhà trường định kỳ, thường xuyên cập nhật thông tin công khai cam kết chất lượng, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2023 - 2024.

THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện Quy định công khai năm học 2022 – 2023
07/06/2023

THÔNG BÁO Về việc triển khai thực hiện Quy định công khai năm học 2022 – 2023

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy định công khai năm học 2021 – 2022
08/11/2022

Kế hoạch số 874/KH-ĐHKH ngày 24/9/2021 về việc thực hiện quy định công khai năm học 2021-2022

Báo cáo Thực hiện quy chế công khai năm học 2021 - 2022
08/11/2022

Báo cáo số 597/BC-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022 của trường Đại học Khánh Hòa

Thông báo Về việc triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2021 – 2022
08/11/2022

Thông báo số 400/TB-ĐHKH, ngày 8/6/2022 về việc triển khai thực hiện quy chế công khai năm học 2021-2022

Kế hoạch số 598/KH-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc triển khai thực hiện quy định công khai, năm học 2022-2023
15/08/2022

Kế hoạch số 598/KH-ĐHKH ngày 12/8/2022 về việc triển khai thực hiện quy định công khai, năm học 2022-2023

Công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022
10/01/2022

Trường Đại học Khánh Hòa thực hiện công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2021 - 2022 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai cam kết chất lượng giáo dục, chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2020 - 2021
31/03/2021

Thực hiện công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng đào tạo thực tế và các điều kiện bảo đảm chất lượng, công khai tài chính theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT và Quy định công tác công khai của nhà trường trong năm học 2020-2021 như sau

Công khai cam kết chất lượng, chất lượng đào tạo thực tế và điều kiện bảo đảm chất lượng năm học 2019 - 2020
02/11/2020

Trường Đại học Khánh Hòa báo cáo công khai cam kết chất lượng đào tạo, chất lượng đòa tạo thực tế, công khai các điều kiện bảo đảm chất lượng và công khai tài chính năm học 2019 - 2020 theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 - 2019
13/08/2019

Công khai đội ngũ giảng viên cơ hữu năm học 2018 - 2019 

|<<    <   
[1]23
   >    >>|
Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí