Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Biểu mẫu đăng ký xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần kèm theo thông báo số 859/TB-ĐHKH, ngày 02/11/2022

Thông báo Về việc xây dựng Ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần
10/11/2022

Thông báo số 859/TB-ĐHKH ngày 02.11.2022 về việc xây dựng ngân hàng câu hỏi thi kết thúc học phần của trường Đại học Khánh Hòa

Phòng Bảo đảm chất lượng và Khảo thí