Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/06/2017 14:44        

Chức năng - Nhiệm vụ

1. Công tác khoa học công nghệ

- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các chủ trương, chính sách, quy định, quy chế về nghiên cứu khoa học của Trường;

- Xây dựng kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng khoa học của Trường; là đầu mối xúc tiến phát triển các hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học;

- Tiếp nhận và triển khai các dự án, đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Bộ, địa phương và cơ sở; theo dõi, quản lý tiến độ thực hiện và tổ chức nghiệm thu các dự án khoa học, các đề tài nghiên cứu khoa học và sáng kiến kinh nghiệm;

- Lập chương trình, tổ chức và mở rộng thực hiện các hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác ở địa phương, trong nước và quốc tế;

- Quản lý, điều hành các dự án hợp tác trong nghiên cứu khoa học và đào tạo được phân công; làm đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước cho địa phương, các cơ sở giáo dục và các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ; đăng ký sở hữu trí tuệ các sản phẩm nghiên cứu khoa học;

- Triển khai và quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và các dịch vụ liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học; theo thẩm quyền, tổ chức bảo vệ, đánh giá, xét duyệt, tổng kết và khen thưởng các sáng kiến kinh nghiệm và công trình nghiên cứu khoa học của viên chức và sinh viên;

- Tham mưu hợp tác nghiên cứu khoa học với các đối tác; Quản lý hồ sơ, lý lịch khoa học của cán bộ, viên chức trong trường;

2. Công tác hợp tác đối ngoại

- Tham mưu đề xuất chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong hợp tác với các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước, xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động hợp tác đối ngoại phù hợp với quy mô, tiềm năng, điều kiện của trường;

- Tìm hiểu các tổ chức, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học trong nước và trên thế giới, tham mưu tư vấn cho Lãnh đạo trường thực hiện chương trình hợp tác đạt hiệu quả; là bộ phận giúp Hiệu trưởng trong liên hệ đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên quan tâm;

- Xây dựng kế hoạch và làm các thủ tục cần thiết cho đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm; phối hợp với các đơn vị trong trường chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế; phối hợp với các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế; 

- Hỗ trợ và kiểm tra các đơn vị trong trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ hợp tác, thực hiện các dự án hợp tác đối ngoại; quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các đơn vị và cá nhân trong trường về đối ngoại;

- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

3. Công tác chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ

 - Cung cấp một số dịch vụ tư vấn về nghiên cứu;

 - Tổ chức và hợp tác với các đơn vị khác về triển khai các hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ;

 - Tư vấn chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học; Quản lý và hỗ trợ các hoạt động về sở hữu trí tuệ, hoạt động nghiên cứu khoa học.

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại