Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  26/07/2022 15:35        

Cơ cấu tổ chức nhân sự

PHÒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI

Liên hệ:  Khu hiệu bộ - Tầng 3 - Số 01 Nguyễn Chánh, p. Lộc Thọ, Tp. Nha Trang
Điện thoại: (0258) 3 521117 
Email: pkhcnvhtdn@ukh.edu.vn

 STT  

     Họ và tên        

                Chức danh, chức vụ, nhiệm vụ                                   

Email liên hệ

1

TS. Phan Đức Ngại

Giảng viên, Trưởng Phòng

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau: 

+ Quản lý chung

+ Chỉ đạo lĩnh vực hợp tác đối ngoại, hội thảo quốc tế, KHCN cấp tỉnh trở lên, tạp chí; nhân sự, tài chính

phanducngai@ukh.edu.vn

2

ThS. Phạm Minh Tuyến

Giảng viên, Phó Trưởng Phòng 

 Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ sau:

+ Chỉ đạo lĩnh vực KHCN cấp trường, Sở hữu trí tuệ

+ Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ về dữ liệu và số hóa lĩnh vực KHCN&HTĐN

+ Cơ sở vật chất, đảm bảo chất lượng, ISO, cải cách hành chính;

phamminhtuyen@ukh.edu.vn

3

ThS.Lê Hữu Dũng

Giảng viên kiêm nhiệm

Phụ trách các nhiệm vụ sau: 

+ Tạp chí khoa học Đại học Khánh Hoà, sáng tác các cấp

+ Phụ trách mảng Hội thảo, Hội nghị khoa học các cấp.

+ Bảo đảm chất lượng.

+ Tài chính KHCN

lehuudung@ukh.edu.vn

4

ThS.Từ Thị Hường

Giảng viên kiêm nhiệm

- Phụ trách các nhiệm vụ sau: 

+ Quản lí NCKH của giảng viên (Đề tài, đề án, dự án, chương trình khoa học các cấp; sách phục vụ đào tạo, sáng kiến)

 

tuthihuong@ukh.edu.vn

5

ThS.Nguyễn Thị Kiều Trinh

Giảng viên kiêm nhiệm

 Phụ trách các nhiệm vụ sau: 

+ Sở hữu trí tuệ, chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học

+ Cải cách hành chính, cơ sở vật chất

+ Dữ liệu và số hóa lĩnh vực KHCN&HTĐN; Lý lịch khoa học

+ Phụ trách công tác công nghệ thông tin (IT) của Phòng; quản lý website của Phòng.

nguyenthikieutrinh@ukh.edu.vn

6

CN.Vũ Thị Thúy Hằng

Giảng viên kiêm nhiệm

- Phụ trách các nhiệm vụ sau: 

+ Công tác Hợp tác Đối ngoại (Đoàn vào, đoàn ra, ký kết hợp tác, đào tạo quốc tế, dự án, tài trợ quốc tế; tài chính HTĐN.)

+ hội nghị, hội thảo quốc tế

 

vuthithuyhang@ukh.edu.vn

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại