Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  03/10/2022 16:01        

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ, BIỂU MẪU

QUY ĐỊNH, QUY CHẾ, BIỂU MẪU

I. QUY ĐỊNH-QUY CHẾ:

1.Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa  (29/9/2022)

2.Quy định về Quản lý hoạt động hợp tác đối ngoại tại Trường Đại học Khánh Hòa  (27/09/2022)

3.Quy định về Quản lý hoạt động Sở hữu trí tuệ tại Trường Đại học Khánh Hòa   (08/09/2022) 

4.Quy chế tổ chức và hoạt động Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa (30/3/2021)

5.Quy định về trích dẫn và xử lý vi phạm quy định về trích dẫn trong hoạt động học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học (5/4/2022) 

6.Ban hành Quy định hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trường Đại học Khánh Hòa (22/09/2021)

7.Quy chế tạp chí UKH

8. Nghị định-Quy định về hoạt động Khoa học công nghệ của cơ sở giáo dục (30/10/2022)

9. Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa(2021)- Hết hiệu lực

10. Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ của cán bộ, giảng viên Trường Đại học Khánh Hòa(2019)- Hết hiệu lực

11. Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Khánh Hòa (2017)- Hết hiệu lực

12. Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học Giảng viên (2017)- Hết hiệu lực

13. Quy chế tạp chí UKH 2015-2020- Hết hiệu lực

II. BIỂU MẪU

* NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN : Tải về

* NGHIÊN CỨU KHOA HỌC GIẢNG VIÊN: 

1. 1. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TRƯỜNG CẤP KINH PHÍ: Tải về

1. 2. ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ TỈNH CẤP KINH PHÍ: Tải về

1.3.  NHIỆM VỤ KHOA HỌC CẤP BỘ, QUỐC GIA: Tải về

1.4.  ĐỀ TÀI CẤP TỈNH: Tải về

2. GIÁO TRÌNH-TLTK: Tải về

3. SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM: Tải về

4. HỘI THẢO-HỘI NGHỊ: Tải về

5. SEMINAR: Tải về

6. HỢP TÁC ĐỐI NGOẠI: Tải về

* KHEN THƯỞNG KHCN: Tải về

 

 
Phòng Khoa học Công nghệ và Hợp tác đối ngoại