Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  12/10/2020 11:27        

Hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên

Hướng dẫn số HD 31/ĐTN của Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 29/05/2020 về hướng dẫn đánh giá chất lượng đoàn viên và chi đoàn.

 
Đoàn thanh niên