Kế hoạch triển khai công tác Đảm bảo chất lượng giáo dục giai đoạn 2017-2020
18/01/2018 11:07   truongdinhduc    477 lần

1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh công tác tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo và công tác đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong, triển khai các hoạt động giáo dục đào tạo theo bộ tiêu chuẩn mới của Bộ GD&ĐT nhằm tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của nhà trường. 

2. Mục tiêu cụ thể
2.1. Xác định những nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu để triển khai công tác tự đánh giá chương trình đào tạo và đảm bảo chất lượng giáo dục từ năm 2018; phấn đấu đến cuối năm 2020 nhà trường đăng ký đánh giá ngoài 2 chương trình đào tạo trình độ đại học và hoàn thành báo cáo tự đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục.  

2.2. Nâng cao nhận thức của cán bộ giảng viên về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo, công tác đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục; đồng thời chủ động đưa các nội dung về công tác tự đánh giá và đảm bảo chất lượng giáo dục và các hoạt động chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần từng bước xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng nhà trường.

2.3. Từng bước nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra c&a acute;c ngành đào tạo đã công bố và hướng tới sự hài lòng của các bên liên quan.

Xem tiếp (PDF file)

 

    
Hiện có: 56   Khách