Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Công khai thông tin về môn học năm học 2021 - 2022
09/08/2022

Công khai thông tin về môn học năm học 2021 - 2022 các ngành đại học Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa.

Công khai thông tin năm học 2020 - 2021
08/08/2021

Công khai thông tin năm học 2020 - 2021 các ngành đại học Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa.

Công khai thông tin năm học 2019 -2020
31/07/2020

Công khai thông tin năm học 2019 - 2020 các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa.

Công khai môn học năm học 2018 - 2019
30/03/2020

Công khai môn học các ngành Sư phạm Vật lý, Sư phạm Ngữ văn, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học thuộc Khoa Sư phạm, Trường Đại học Khánh Hòa.

Khoa Sư Phạm