Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoach cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024
29/01/2024

Quyết định số 3409/QĐ-UBND ngày 29/12/2023 vv ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Báo cáo Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại Trường Đại học Khánh Hòa trong năm 2
15/12/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, Trường Đại học Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận

Trường Đại học Khánh Hoà đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy
15/12/2023

Thực hiện Chương trình hành động số 12823/CTr-UBND ngày 23/12/2022của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Triển khai thực hiện Kết luận số 91-KL/TUngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, Trường Đại học Khánh Hòa đã đạt được nhiều kết quả trong năm 2023 về nhiều lĩnh vực trong đó có việc đẩy mạnh cải cách bộ máy tổ chức.

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Đại học Khánh Hòa
15/12/2023

Báo cáo kết quả thực hiện công tác Cải cách hành chính năm 2023 của Đại học Khánh Hòa

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 11 và 11 tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023
11/12/2023

Báo cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND Tỉnh và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 11 và 11 tháng năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ tháng 12 năm 2023

Nhân sự
10/12/2023

Trường Đại học Khánh Hoà phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024
22/11/2023

Trường Đại học Khánh Hoà phối hợp xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2024

Bồi dưỡng công chức theo năng lực đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay
18/11/2023

Bồi dưỡng công chức là một thành tố quan trọng trong tổng thể công tác quản lý, phát triển nguồn nhân lực khu vực công nhằm xây dựng đội ngũ công chức có đủ phẩm chất và năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Công tác bồi dưỡng công chức theo năng lực phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công cuộc cải cách nền hành chính nhà nước và chuyển đổi số. Từ một số lý thuyết và kinh nghiệm quốc tế về quản lý nguồn nhân lực, trên cơ sở yêu cầu thực tiễn đặt ra, bài viết luận giải và đề xuất một số giải pháp nhằm mang lại hiệu quả trong hoạt động bồi dưỡng công chức theo năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính và chuyển đổi số ở nước ta hiện nay.

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị