Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại Trường Đại học Khánh Hòa trong 06 tháng đầu
06/06/2023

Báo cáo số 534/BC-ĐHKH v/v kết quả triển khai Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91-KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước tại Trường Đại học Khánh Hòa trong 06 tháng đầu năm 2023

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
06/06/2023

Báo cáo số 533/BC-ĐHKH v/v Kết quả thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 20/5/2021 của Chính phủ và Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 08/7/2021 của Tỉnh uỷ Khánh Hoà về thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2023
06/06/2023

Báo cáo số 532/BC-ĐHKH ngày 06/6/2023 v/v kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 10316/KH-UBND ngày 22/12/2016 và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 21/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa trong 6 tháng đầu năm 2023

Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023
06/06/2023

Báo cáo số 527/BC-ĐHKH ngày 02/6/2023 v/v kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023

Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025
23/05/2023

Kế hoạch triển khai sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Quyết định bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
18/04/2023

Quyết định số 306/QĐ-ĐHKH ngày 12 tháng 4 năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa về việc bổ sung Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050
17/04/2023

Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 29/3/2023 của Thủ tướng Chính phủ v/v Phê duyệt Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Phòng Hành chính - Quản trị thiết bị