Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  06/01/2024 00:00        

Quy trình ISO phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế

TT TÊN TÀI LIỆU MÃ HIỆU

LẦN BAN HÀNH

NGÀY HIỆU LỰC BIỂU MẪU THỰC HIỆN
01 Danh mục quy trình   3 30/11/2023  
02 Chức năng, nhiệm vụ CNNV/TC-TT&PC 2 15/7/2022  
03 Rủi ro và cơ hội RRCH/TC-TT&PC 2 15/7/2022  
04 Sơ đồ tổ chức SĐTC/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
05 MTCV-Trưởng phòng MTCV.01/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
06 MTCV-Phó Trưởng phòng MTCV.02/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
07 MTCV-Chuyên viên công tác nhân sự MTCV.03/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
08 MTCV-Chuyên viên công tác lao động MTCV.04/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
09 MTCV-Chuyên viên lưu trữ, tổng hợp MTCV.05/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
10 MTCV-Chuyên viên công tác tổng hợp, lao động MTCV.06/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
11 MTCV-Chuyên viên công tác thanh tra, pháp chế MTCV.07/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
12 MTCV-Chuyên viên tổng hợp, báo cáo thanh tra, pháp chế MTCV.08/TC-TT&PC 3 30/11/2023  
13 Quy trình Tuyển dụng viên chức QT.01/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Tờ trình về tuyển dụng CBVC

- Quyết định thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức

- Quyết định Thành lập các Ban và Tiểu ban đánh giá chuyên môn

- Phiếu đánh giá tiết dạy

- Quyết định Về việc Tuyển dụng và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức

14 Quy trình Quy hoạch đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp QT.02/TC-TT&PC 1 15/7/2022

- Tờ trình về việc Rà soát và đề xuất chủ trương quy hoạch cán bộ

- Thông báo về việc thực hiện chủ trương quy hoạch

- Biểu chi tiết danh sách cán bộ quy hoạch

- Biên bản hội nghị

- Phiếu lấy ý kiến giới thiệu quy hoạch

- Biểu tổng hợp phiếu giới thiệu quy hoạch

- Biên bản kiểm phiếu

- Công văn gửi Sở Nội vụ về Văn bản hiệp y

- Tờ trình về việc đề nghị phê duyệt quy hoạch cán bộ

- Danh sách cán bộ đề nghị phê duyệt quy hoạch

Kế hoạch luân chuyển, đào tạo công chức, viên chức được quy hoạch

- Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo

- Sơ yếu lý lịch viên chức

- Bản kê khai tài sản, thu nhập

15 Quy trình Xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức QT.03/TC-TT&PC 2 30/11/2023

- Danh sách cán bộ viên chức đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng

- Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ viên chức

16 Quy trình lập Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức QT.04/TC-TT&PC 2 30/11/2023

- Bản đăng ký nhu cầu đào tạo dài hạn

- Đơn xin đi học

- Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức được cử đi đào tạo trong nước

Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ của viên chức được cử đi đào tạo ở nước ngoài

- Quyết định về việc cử viên chức đi học

- Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện

17 Quy trình Bổ nhiệm cán bộ QT.05/TC-TT&PC 1 15/7/2022

- Tờ trình về việc đề nghị điều động, luân chuyển, bổ nhiệm viên chức quản lý

Biên bản lấy ý kiến giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo, quản lý theo cơ cấu tổ chức mới của trường Đại học Khánh Hòa

Phiếu biểu quyết nhân sự kéo dài thời gian giữ chức vụ quản lý theo cơ cấu tổ chức mới của trường Đại học Khánh Hòa

- Quyết định về việc bổ nhiệm viên chức

18 Quy trình Giải quyết chế độ nghỉ phép cho CBVCNLĐ QT.06/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Đơn xin nghỉ phép

- Đơn xin nghỉ phép không hưởng lương

- Sổ theo dõi nghỉ phép năm

19 Quy trình Xử lý kỷ luật viên chức QT.07/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỷ luật
- Biên bản họp Hội đồng kỷ luật

- Quyết định về việc kỷ luật viên chức

20 Quy trình Chấm dứt hợp đồng lao động QT.08/TC-TT&PC 3 30/11/2023

- Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng lao động

- Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT

- Xác nhận quá trình làm việc và đóng BHXH, BHTN

- Danh sách đề nghị xác nhận sổ BHXH

21 Quy trình Chuyển công tác đối với cán bộ, viên chức QT.09/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Đơn xin chuyển công tác

- Báo cáo về việc chấm dứt hợp đồng viên chức

- Quyết định về việc thuyên chuyển công tác của viên chức

- Bảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức

22 Quy trình Thỉnh giảng QT.10/TC-TT&PC 4 30/11/2023

- Kế hoạch mời Giảng viên thỉnh giảng

- Phiếu đề nghị mời giảng

- Hợp đồng thỉnh giảng

- Giấy xác nhận hoàn thành công việc theo hợp đồng

- Biên bản thanh lý hợp đồng thỉnh giảng

23 Quy trình Đánh giá xếp loại viên chức, người lao động QT.11/TC-TT&PC 1 15/7/2022

- Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức là giảng viên (không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý)

Bảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức là chuyên viên hành chính, người lao động tại các phòng, khoa, trung tâm

Bảng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý

- Bảng điểm đánh giá tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua (Dành cho viên chức và NLĐ không tham gia giảng dạy)

Bảng điểm đánh giá tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua (Dành cho Giảng viên tại các khoa, bộ môn)

Bảng điểm đánh giá tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua (Dành cho viên chức là giảng viên kiêm nhiệm công tác tại các Phòng, Trung tâm)

- Bảng tiêu chí thi đua tập thể (Dùng cho Phòng, Trung tâm và tương đương)

Bảng tiêu chí thi đua tập thể (Dùng cho đơn vị khoa)

24 Quy trình xét danh hiệu thi đua, khen thưởng QT.12/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Bản đăng ký danh hiệu thi đua tập thể

- Bản đăng ký danh hiệu thi đua cá nhân

- Danh sách đăng ký thi đua tập thể

- Danh sách đăng ký thi đua cá nhân

- Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng của trường

- Biên bản họp hội đồng thi đua, khen thưởng của phòng/khoa/trung tâm

- Báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng tập thể

- Báo cáo thành tích của cá nhân

- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích (của trường)

- Tờ trình về việc đề nghị khen thưởng thành tích (của phòng/khoa/trung tâm)

- Quyết định về việc khen thưởng

- Các quy định về khung giấy khen

25 Quy trình Tiến hành một cuộc kiểm tra theo kế hoạch QT.13/TC-TT&PC 1 15/7/2022

- Quyết định về việc kiểm tra

- Kế hoạch tiến hành kiểm tra

- Công văn về việc công bố quyết định kiểm tra và tiến hành kiểm tra

- Báo cáo kiểm tra

- Biên bản công bố quyết định kiểm tra

- Giấy mời triệu tập làm việc

- Biên bản các nội dung kiểm tra

- Công văn về việc thông báo kết thúc kiểm tra tại nơi được kiểm tra

- Báo cáo kết quả kiểm tra

- Thông báo kết quả kiểm tra

- Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu

26 Quy trình Tiến hành một cuộc thanh tra theo kế hoạch QT.14/TC-TT&PC 2 15/7/2022

- Quyết định về việc thanh tra

- Kế hoạch tiến hành thanh tra

- Công văn về việc công bố quyết định thanh tra và tiến hành thanh tra tại đơn vị

- Báo cáo các nội dung thanh tra

- Biên bản công bố quyết định thanh tra

- Giấy mời triệu tập làm việc

- Biên bản thanh tra

- Công văn về việc thông báo kết thúc thanh tra tại nơi được thanh tra

- Báo cáo kết quả thanh tra

- Kết luận thanh tra

- Biên bản giao nhận thông tin, tài liệu

 

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế