Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  08/05/2021 00:00        

KẾT QUẢ RÀ SOÁT, SẮP XẾP TỔ CHỨC BỘ MÁY CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC HÀNH CHÍNH, ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TỈNH KHÁNH HOÀ NĂM 2021

         Thực hiện Công văn số 5035/BNV-TCBC ngày 24/9/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Công văn số 5805/BNV-TCBC ngày 04/11/2020 của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ; Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà đã có văn bản số 69/BC-UBND ngày 04/5/2021 gửi Bộ Nội vụ để báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, trong năm 2021, tỉnh Khánh Hoà đã triển khai rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và đạt được kết quả như sau:

1. Đối với phương án số lượng cấp phó của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh:

     - 05 cơ quan được bố trí không quá 02 Phó Giám đốc Sở và tương đương gồm: Ban Dân tộc, Sở Du lịch, Sở Ngoại vụ, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Khoa học và Công nghệ.

     - 10 cơ quan bố trí không quá 03 Phó Giám đốc Sở và tương đương gồm: Sở Công Thương, Sở Tư pháp, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Văn hoá và Thể thao, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh.

      - 05 cơ quan bố trí không quá 04 Phó Giám đốc Sở và tương đương: Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tài chính; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh.

2. Đối với phương án sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh:

     Có tổng cộng 11 cơ quan, đơn vị giảm đầu mối cấp phòng, giảm 12 phòng chuyên môn:

     - Sở Công Thương (sáp nhập Phòng Kế hoạch – Tài chính – Tổng hợp và Văn phòng Sở);

     - Sở Kế hoạch và Đầu tư (sáp nhập Phòng Kinh tế ngành và Phòng Tổng hợp, Quy hoạch);

     - Sở Khoa học và Công nghệ (sáp nhập Phòng Kế hoạch – Tổng hợp và Văn phòng Sở);

     - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (sáp nhập Phòng Tổ chức Cán bộ vào Văn phòng Sở, Hợp nhất Phòng Kế hoạch tài chính và Phòng Quản lý xây dựng công trình thành Phòng Kế hoạch và Đầu tư);

     - Sở Tài nguyên và Môi trường (sáp nhập Phòng Kế hoạch – Tài chính vào Văn phòng Sở);

     - Sở Thông tin và Truyền thông (sáp nhập Phòng Bưu chính – Viễn thông và Phòng Công nghệ thông tin);

     - Sở Tư pháp (hợp nhất Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật với Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, hợp nhất Phòng Bổ trợ tư pháp và Thanh tra);

      - Sở Y tế (sáp nhập Văn phòng Sở và Phòng Tổ chức cán bộ thành Phòng Tổ chức – Hành chính; sáp nhập Phòng Nghiệp vụ Y và Nghiệp vụ Dược thành Phòng Nghiệp vụ);

     - Sở Ngoại vụ (sáp nhập Thanh tra Sở vào Văn phòng Sở);

     - Thanh tra tỉnh (giải thể Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo 5).

     - Đối với Sở Xây dựng sắp xếp giảm 02 phòng chuyên môn do đơn vị chủ động sắp xếp.

      Việc tổ chức các phòng chuyên môn của các sở, ban, ngành phải đảm bảo số lượng biên chế và bố trí cấp phó theo quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP.

      Có 03 cơ quan tổ chức lại chi cục (và tương đương), giảm 03 chi cục, ban:

     - Sở Nội vụ (tổ chức lại Ban thi đua – Khen thưởng thành Phòng Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư – Lưu trữ thành Phòng Văn thư – Lưu trữ);

     - Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (tổ chức lại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành Phòng phòng chống tệ nạ xã hội);

     - Các cơ quan giữ nguyên số lượng phòng nhưng tổ chức lại để đảm bảo thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 107/2020/NĐ-CP: Sở Tài chính (tổ chức lại Phòng Quản lý giá và công sản thành 2 phòng: Phòng Quản lý giá và Phòng Quản lý công sản và Tài sản nhà nước tại doanh nghiệp; đồng thời giải thể Phòng Tài chính doanh nghiệp); Ban Dân tộc; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giao thông vận tải; Sở Du lịch.

3. Đối với phương án sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp huyện:

       Cơ bản giữ nguyên các phòng chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện như hiện nay.

      Giải thể Phòng Y tế Khánh Sơn, chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về y tế sang Văn phòng HĐND và UBND huyện. Đối với UBND huyện Khánh Vĩnh (huyện miền núi) UBND tỉnh đang chỉ đạo địa phương báo cáo lại tình hình hoạt động của Phòng Y tế để đảm bảo cơ sở cho việc giải thể Phòng Y tế.

4. Đối với phương án sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập:

      Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh

      - Hợp nhất 04 Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình còn 02 Ban Quản lý:

      Hợp nhất Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh Khánh Hoà;

      Hợp nhất Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các Công trình dân dụng và Công nghiệp thành Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hoà.

    - Sáp nhập Trung tâm Dịch vụ Khu du lịch Bắc Bán đảo Cam Ranh trực thuộc Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh vào Ban Quản lý.

     Đối với các trường đại học, cao đẳng sắp xếp lại tổ chức bên trong tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

     Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn cấp huyện

     - Trước mắt giảm 01 đơn vị trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (sáp nhập Trung tâm Điều dưỡng và Chăm sóc Người có công và Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh).

      - Đối với các Trạm khuyến nông trực thuộc UBND cấp huyện: xây dựng Đề án sáp nhập vào Trung tâm Khuyến nông (trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

       Kết quả rà soát cho thấy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nội vụ trong việc rà soát, thống kê hiện trạng về tổ chức bộ máy, bố trí biên chế, đề xuất phương án sắp xếp lại tổ chức bộ máy, phân bổ biên chế các tổ chức, phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Các nội dung yêu cầu cụ thể theo hướng dẫn của Sở Nội vụ.

     Công tác rà soát, sắp xếp được triển khai kịp thời, thống nhất hiệu quả các nội dung của Nghị định số 107/2020/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP và Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ, đảm bảo tinh gọn bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; các tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả, bố trí đúng người, đúng việc theo vị trí việc làm, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ./.

                                                                            Xuân Phương

Nội dung chi tiết Báo cáo số 69/BC-UBND ngày 04/5/2021 của UBND tỉnh Khánh Hoà:

https://drive.google.com/file/d/1lWOT42wgXrIxZ1fMHduD31enp9zysvkf/view?usp=sharing

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế