Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/04/2022 13:49        

Giảng viên chỉ cần 1 chứng chỉ để xếp các hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày 04/3/2022, Bộ GĐ&ĐT ban hành Thông tư 04/2022/TT-BGDĐT sửa đổi Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Theo đó, sửa đổi tiêu chuẩn về chứng chỉ bồi dưỡng để xếp hạng chức danh nghề nghiệp đối với giảng viên đại học như sau:

Giảng viên chỉ cần có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên đại học.

Hiện hành, theo Thông tư 40/2020/TT-BGDĐT quy định tiêu chuẩn chứng chỉ bồi dưỡng tương ứng với chức danh nghề nghiệp của giảng viên, đơn cử như đối với giảng viên (hạng III) phải có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng III.

Như vậy, giảng viên sẽ chỉ cần một loại chứng chỉ duy nhất thay vì để vào mỗi hạng chức danh nghề nghiệp phải cần một chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng như quy định hiện hành.

Viên chức đã có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của hạng viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập hoặc viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập theo quy định của pháp luật trước ngày 30/6/2022 thì được xác định là đáp ứng yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, được sử dụng khi tham dự kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp và không phải học chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao đẳng sư phạm hoặc giảng viên đại học quy định tại Thông tư này.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 19/4/2022, xem và tải tại đây.

Tin bài: Việt An

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế