Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  18/04/2022 13:54        

Các trường hợp Đảng viên bị khai trừ không được kết nạp lại

Mặc dù bị khai trừ nhưng một số trường hợp Đảng viên vẫn được kết nạp lại. Cụ thể, điểm 3.5 Điều 3 Quy định 24-QĐ/TW nêu rõ các điều kiện để Đảng viên được kết nạp lại vào Đảng gồm:

- Có đủ điều kiện, tiêu chuẩn của Đảng viên: Từ 18 tuổi trở lên; chứng tỏ là người ưu tú, được nhân dân tín nhiệm... thông qua thực tiễn; có đạo đức, lối sống lành mạnh...

- Thời gian đã ra khỏi Đảng: Thông thường là 36 tháng. Riêng người bị án hình sự về tội ít nghiêm trọng thì sau 60 tháng; người vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hoá gia đình thì theo quy định của Ban Bí thư.

- Làm đơn xin kết nạp lại vào Đảng.

- Được Ban Thường vụ tỉnh uỷ, thành uỷ đồng ý bằng văn bản, cấp uỷ có thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Thực hiện đúng các thủ tục kết nạp Đảng theo Điều lệ Đảng.

Đặc biệt, điểm 3.5.2 Điều 3 Quy định 24-QĐ/TW đã đề cập đến các trường hợp không được xem xét kết nạp lại vào Đảng khi ra khỏi Đảng vì lý do:

- Đảng viên tự bỏ sinh hoạt Đảng.

- Đảng viên làm đơn xin ra khỏi Đảng trừ trường hợp gia đình đặc biệt khó khăn.

- Người gây mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng.

- Người bị kết án về tội tham nhũng, tội nghiêm trọng trở lên.

Tin bài: Việt An

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế