Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  20/10/2022 00:00        

Giả quyết khiếu nại của bà Châu Thị Lan Chi

TT NỘI DUNG MÃ HIỆU

NGÀY BAN HÀNH

CHI TIẾT
01 Thông báo về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu 810/TB-ĐHKH 20/10/2022 Xem
02 Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần thứ nhất) 900/TB-ĐHKH 15/11/2022 Xem
03 Thông báo về việc đối thoại giải quyết khiếu nại (lần thứ hai) 906/TB-ĐHKH 16/11/2022 Xem
04 Quyết định về việc giải quyết khiếu nại của bà Châu Thị Lan Chi (lần đầu) 1155/QĐ-ĐHKH 28/11/2022 Xem
05 Thông báo về việc công bố Quyết định giải quyết khiếu nại của bà Châu Thị Lan Chi, tại Trường Đại học Khánh Hòa 951/TB-ĐHKH 01/12/2022 Xem
 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế