Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  13/05/2022 00:00        

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế là đơn vị tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng các lĩnh vực liên quan đến cơ cấu tổ chức, nhân sự, thi đua - khen thưởng, thanh tra, pháp chế, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể:

1. Công tác tổ chức - cán bộ

- Xây dựng quy hoạch cán bộ, đề xuất phương án xây dựng, phát triển nguồn nhân lực của trường; giám sát các đơn vị thực hiện kế hoạch xây dựng, đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; phân bổ kế hoạch lao động, chỉ tiêu biên chế, quản lý, sử dụng đội ngũ viên chức của nhà trường;

- Sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng nhiệm vụ, chức trách quan hệ công tác, lề lối làm việc của các tổ chức và cá nhân trong trường, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thực hiện chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc;

- Lập kế hoạch tuyển dụng hàng năm; hướng dẫn, giám sát các đơn vị thực hiện đúng quy trình tuyển dụng; giúp Hội đồng tuyển dụng tổ chức tuyển dụng viên chức và bổ nhiệm vào các ngạch;

- Quản lý hồ sơ viên chức và lao động của viên chức; thực hiện các chế độ chính sách của viên chức; tham mưu và chuẩn bị việc ký kết các hợp đồng lao động;

- Công tác thi đua, khen thưởng trong toàn trường. Phối hợp đề xuất, xây dựng kế hoạch và tổ chức tham gia hoạt động của khối thi đua của Tỉnh Khánh Hoà;

- Chủ trì xây dựng và trình Hiệu trưởng phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, quy chế, quy định, hướng dẫn về công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của Trường phù hợp với các quy định của pháp luật và điều kiện thực tiễn của nhà trường;

- Chủ trì xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể đơn vị, tổ chức trong trường theo hướng tinh gọn và phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật;  

- Đề xuất trình Hiệu trưởng thành lập, kiện toàn các hội đồng tư vấn, tham mưu; các ban, tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ của Trường (trừ các nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên của các đơn vị);

- Chủ trì xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động; quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc Trường; các quy định về công tác tổ chức, nhân sự của Trường; cơ chế phân cấp, phân quyền quản lý của Trường;

- Chủ trì rà soát, sửa đổi, bổ sung chiến lược phát triển Nhà trường; sứ mạng, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Trường; triết lý giáo dục của Trường;

- Chủ trì xây dựng và định kỳ rà soát Đề án vị trí việc làm của Trường và của từng đơn vị;

- Nghiên cứu đề xuất nhân sự và tổ chức thực hiện các bước trong quy trình công tác cán bộ, bao gồm: bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ quản lý trong Trường theo quy định của các cấp có thẩm quyền;

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện: hợp đồng lao động, chuyển đổi vị trí việc làm, chuyển công tác, thôi việc, kéo dài thời gian công tác, về hưu; công tác xét đề nghị thi, xét nâng ngạch viên chức trong Trường với các cấp có thẩm quyền; 

- Theo dõi, kiểm tra định mức lao động, tổ chức đánh giá, phân loại VC và NLĐ hàng năm, chủ trì tổ chức thực hiện công tác kỷ luật viên chức, người lao động;

- Quản lý hồ sơ, lý lịch của VC và NLĐ theo quy định của nhà nước;

- Xây dựng và ban hành các văn bản quy định về chế độ chính sách của Nhà trường đối với VC & NLĐ;

- Lập danh sách chi trả thu nhập tăng thêm, các chế độ ngày lễ, Tết theo Quy chế chi tiêu nội bộ; phối hợp phòng Kế hoạch - Tài chính báo tăng giảm các khoản bảo hiểm xã hội (BHXH) theo quy định;

- Chủ trì tổ chức thực hiện xét nâng bậc lương, chuyển ngạch, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, chuyển xếp lương theo ngạch, chức danh cho VC và NLĐ theo quy định hiện hành; bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư của Trường;

- Tổ chức thực hiện chế độ chính sách cho VC và NLĐ bao gồm: Hưu trí, nghỉ hưởng BHXH, phụ cấp độc hại, phụ cấp ưu đãi nghề;

- Tổ chức thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ trước khi nghỉ hưu, cán bộ là thương binh, thân nhân gia đình liệt sĩ.

2. Công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ

- Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục đại học;

- Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục; quy chế chuyên môn, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng; việc quản lý tài chính, tài sản; hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế; công tác tổ chức cán bộ; việc thực hiện các quy định về điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục của trường;

- Thanh tra việc thực hiện pháp luật liên quan đến tổ chức, hoạt động của các đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc trường;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nhà trường theo quy định của pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Báo cáo, tổng kết kinh nghiệm về công tác thanh tra; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và công tác phòng, chống tham nhũng của trường theo yêu cầu của Hiệu trưởng và Thanh tra cấp trên; kiến nghị sửa đổi, bổ sung các chính sách và quy định của Nhà nước về giáo dục.

3. Công tác pháp chế

- Chủ trì, phối hợp với các bộ phận liên quan tư vấn, giúp Hội đồng trường và Hiệu trưởng về những vấn đề pháp lý của đơn vị; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà trường, đơn vị, của cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học;

- Tham mưu Hội đồng trường, Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến góp ý cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan, đơn vị gửi lấy ý kiến; kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Tham gia ý kiến về mặt pháp lý đối với văn bản do các đơn vị khác của Nhà trường soạn thảo trước khi trình Hội đồng trường, Hiệu trưởng ký ban hành;

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nội quy, quy chế của các cơ quan liên quan và của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, người lao động và người học;

- Phối hợp với các bộ phận chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức pháp luật trong Nhà trường;

- Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan giúp Hội đồng trường, Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường và của các đơn vị; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong hoạt động của Nhà trường và các đơn vị;

- Thực hiện chế độ báo cáo tình hình thực hiện công tác pháp chế với cơ quan quản lý giáo dục và Hiệu trưởng theo quy định;

- Giúp Hiệu trưởng chuẩn bị ý kiến đóng góp cho dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan đơn vị gửi lấy ý kiến, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền trong việc sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Nhà nước; nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường cho cán bộ, viên chức, nhân viên, giảng viên và người học; kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức pháp luật trong phạm vi toàn trường;

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước; văn bản quản lý, chỉ đạo, điều hành của Nhà trường; kiến nghị các biện pháp phòng ngừa, khắc phục hậu quả và xử lý các vi phạm pháp luật, nội quy, quy chế trong họa động của Nhà trường.

4. Các công tác khác

- Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công;

- Thừa ủy quyền Hiệu trường xác nhận lý lịch của VC-NLĐ; đề xuất giải quyết nghỉ phép năm, nghỉ ốm và nghỉ đột xuất cho VC-NLĐ theo quy định;

- Tham gia các Hội đồng tư vấn theo chức năng nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện công tác công khai đội ngũ giảng viên;

- Chủ trì công tác kê khai minh bạch tài sản;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế