Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Du lịch ❯ Chi tiết
       
  10/08/2021 11:16        

Công khai môn học

Công khai thông tin về môn học năm học 2023 – 2024 Bậc Đại học:

- Bộ môn Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn: Xem chi tiết BM18C-E

- Bộ môn Quản trị kinh doanh lữ hành: Xem chi tiết BM18C-E

Công khai thông tin về môn học năm học 2022 – 2023 Bậc Đại học:

- Khoa Du lịch: Xem văn bản

Công khai thông tin về môn học năm học 2021 – 2022 Bậc Đại học:

- Bộ môn Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn: Xem chi tiết BM18C-D

- Bộ môn Quản trị kinh doanh lữ hành: Xem chi tiết

Công khai thông tin về môn học năm học 2020 – 2021 Bậc Đại học:

- Bộ môn Quản trị kinh doanh nhà hàng khách sạn: Xem chi tiết BM18C-D

- Bộ môn Quản trị kinh doanh lữ hành: Xem chi tiết

Công khai thông tin về môn học năm học 2019 – 2020 

- Đại học Quản tri Dịch Vụ Du Lịch &Lữ Hành

- Đại học Việt Nam học (Hướng Dẫn Du Lịch)

Công khai thông tin về môn học năm học 2018 – 2019 

Đại học Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành

Đại học Việt Nam học (Hướng Dẫn Du Lịch)

 

 

 

 
Khoa Du lịch