Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Khoa  ❯ Khoa Khoa học Xã hội và Nhân văn ❯ Chi tiết
       
  16/12/2021 10:48        

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA

KHOA KHOA HỌC XÃ HỘI

& NHÂN VĂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 

 

1. Phó Trưởng khoa - Phụ trách Khoa: Cô Chu Thị Lộc An

- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Nhà trường về toàn bộ hoạt động của Khoa. 

 Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau:

+ Công tác đào tạo và khoa học - công nghệ.

+ Công tác nhân sự;

+ Công tác thi đua, khen thưởng;

+ Công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của CBGV;

+ Công tác truyền thông.                   

+ Công tác đối nội, đối ngoại.

+ Công tác tài chính và cơ sở vật chất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng và Nhà trường phân công.

- Thực hiện công tác báo cáo khi có yêu cầu của Hiệu trưởng và Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của người giảng viên.

- Trực Ban lãnh đạo Khoa vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần.

2. Phó Trưởng Khoa: Thầy Phạm Hữu Khá 

- Chịu trách nhiệm trước Phụ trách Khoa và Nhà trường các nhiệm vụ được phân công.

Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực sau: 

+ Công tác chủ nhiệm - Cố vấn học tập.

+ Công tác sinh viên.

+ Tổ chức các hoạt động: Đối thoại sinh viên, Hội nghị học tốt, Hội thi nghiệp vụ sinh viên…, và các hoạt động văn nghệ, thể thao của sinh viên.

+ Công tác đối nội, đối ngoại.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Phụ trách Khoa và Nhà trường phân công.

- Thực hiện công tác báo cáo khi có yêu cầu của Phụ trách Khoa và Nhà trường.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của người giảng viên.

- Trực Ban lãnh đạo Khoa vào các ngày thứ 3, 5,7 hàng tuần.

3. Bộ môn: Ngữ Văn và Địa - Sử

- Quản lý và tổ chức triển khai các chương trình đào tạo được nhà trường giao.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giáo dục – đào tạo theo kế hoạch của Nhà trường và Khoa.

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế; hợp tác, liên kết với các tổ chức khoa học và công nghệ, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến ngành đào tạo do Bộ môn quản lý. 

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên thuộc Bộ môn.

- Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên thuộc Bộ môn. 

- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên trong Bộ môn và tham gia đánh giá cán bộ quản lý trong Khoa theo quy định của nhà trường.

- Quản lý phòng thực hành nghiệp vụ (Bộ môn Ngữ văn)

- Thực hiện công tác báo cáo khi Ban lãnh đạo Khoa yêu cầu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Lãnh đạo Khoa phân công. 

4. Trợ lý Khoa: cô Nguyễn Thị Kim Hằng

- Thư ký cho Lãnh đạo Khoa các mảng công việc: Đào tạo, Khoa học & Công nghệ, Nghiệp vụ thường xuyên và Công tác sinh viên.

- Thành viên của Tổ Bảo đảm chất lượng giáo dục thuộc Khoa.

- Thực hiện các các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Khoa phân công. 

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của người giảng viên.

5. Giáo vụ Khoa: cô Ngô Thị Khánh Linh

- Thực hiện công tác hành chính của Khoa.

- Cùng với Ban lãnh đạo Khoa tổ chức các kỳ thi: nhận và quản lý đề thi, bài thi, bảng điểm, tham gia công tác coi thi, giám sát thi, làm phách, phối hợp với giảng viên trong quá trình nhập điểm.

- Trực tiếp thống kê giờ coi thi, chấm thi, dạy học phần riêng của GV.

- Chuẩn bị hồ sơ xét tốt nghiệp; hồ sơ xét học bổng, khen thưởng/kỷ luật sinh viên.

- Theo dõi việc thực hiện thòi khóa biểu, tình hình lên lớp của GV và SV.

- Làm đầu mối thông tin về công tác chủ nhiệm – cố vấn học tập, công tác sinh viên giữa Ban Lãnh đạo Khoa, các đơn vị chức năng và GV chủ nhiệm – CVHT và SV.

- Quản lý tài sản văn phòng Khoa.

Thực hiện các công tác khác do Ban lãnh đạo Khoa phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng của người giảng viên.

6. Hội đồng Khoa học Khoa

- Thực hiện chức năng tham mưu cho Lãnh đạo khoa về công tác Khoa học và Công nghệ.

- Trực tiếp triển khai một số công việc/hoạt động thuộc Khoa học & Công nghệ theo yêu cầu của Lãnh đạo Khoa.

7. Giảng viên

- Thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

- Thực hiện công tác chủ nhiệm – cố vấn học tập khi được phân công.

- Thực hiện các công tác khác do Ban lãnh đạo Khoa, tổ Bộ môn phân công.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể của Nhà trường và Khoa.

                                                                                                   PHỤ TRÁCH KHOA

 

 

                                                                                                      Chu Thị Lộc An

 

 
Khoa Khoa học XH&NV