Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  05/03/2024 00:00        

Công khai việc thực hiện chế độ chính sách, học bổng KKHT cho sinh viên (Cập nhật theo năm học)

 

 

 

 

TT

QUYẾT ĐỊNH SỐ

NGÀY

TRÍCH YẾU NỘI DUNG

NỘI DUNG

1

631/QĐ-ĐHKH

22/8/2018

 QĐ về việc giảm tiền trọ kí túc xá năm học 2017 - 2018

TẢI VỀ

2

996/QĐ-ĐHKH-CTSV

10/10/2018

QĐ cấp HBKKHT học kỳ 2, năm học 2017 - 2018 cho SV...

TẢI VỀ

3

998/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 2,3)

TẢI VỀ

4

999/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện dân tộc thiểu số, mồ côi...

TẢI VỀ

 5

1000/QĐ-ĐHKH

10/10/2018

 QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

6

1108/QĐ-ĐHKH

14/11/2018

QĐ thu hồi chế độ bồi dưỡng nghề và trang bị trang phục học tập...

TẢI VỀ

7

1141/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ thực hiện chính sách nội trú cho HSSV...

TẢI VỀ

8

 1142/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

 QĐ về việc miễn giảm học phí năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

9

1143/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo năm 2018

TẢI VỀ

10

1144/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ trợ cấp xã hội cho HSSV diện mồ côi năm học 2018 - 2019

TẢI VỀ

11

1145/QĐ-ĐHKH

29/11/2018

QĐ hỗ trợ cho SV 2 huyện miền núi, các xã, thôn miền núi... (SV năm 1)

TẢI VỀ

12

 82/QĐ-ĐHKH

22/01/2019

 QĐ điều chỉnh mức miễn, giảm học phí năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

 13

 432/QĐ-ĐHKH

 24/6.2019

 QĐ khen thưởng sinh viên khoá 42

 TẢI VỀ

 14

 433/QĐ-ĐHKH

 24.6.2019

 QĐ khen thưởng đội Olympic vật lý

 TẢI VỀ

15

 245/QĐ-ĐHKH

01/4/2019

 QĐ về việc miễn giảm học phí học kì II năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

 16

 246/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 chế độ trang bị học tập cho SV các khóa 2019

 TẢI VỀ

 17

 247/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 Trợ cấp XH diện nghèo 2019 cho SV các khóa

 TẢI VỀ

 18

 248/QĐ-ĐHKH

  01/4/2019

 chế độ bồi dưỡng nghề 2019

 TẢI VỀ

 19

 249/QĐ-ĐHKH

  01/4/2019

 chính sách nội trú 2019 cho SV K42,43,44

 TẢI VỀ

 20

 250/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 thực hiện Học bổng KKHT HK1 2018 -2019.

 TẢI VỀ

 21

 251/QĐ-ĐHKH

 01/4/2019

 Hỗ trợ SV dân tộc và vùng ĐB khó khăn Khánh Hòa 2018 -2019

 TẢI VỀ

22

 700/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ khen thưởng năm học 2018 - 2019

 TẢI VỀ

23

 701/QĐ- ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ về học bổng KKHT HK2 2018 - 2019

 TẢI VỀ

24

 702/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ về  học bổng sinh viên dân tộc

 TẢI VỀ

25

 703/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ trợ cấp XH HK1 - 2019 -2020

 TẢI VỀ

26

 704/QĐ-ĐHKH

 18/9/2019

 QĐ MGHK 2019 - 2020 (chưa có K4 và K45)

 TẢI VỀ

27

 749/QĐ-ĐHKH

 24/9/2019

 QĐ khen thưởng sinh viên thủ khoa

 TẢI VỀ

 28

 1008/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Hỗ trợ SV dân tộc Khánh Hòa năm học 2019 -2020

 TẢI VỀ

 29

 1009/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Cấp trang bị học tập 2019 cho sinh viên K45

 TẢI VỀ

 30

 1010/QĐ-ĐHKH

  04/12/2019

 Cấp chế độ BD nghề 2019 cho sinh viên K45

 TẢI VỀ

 31

 1011/QĐ-ĐHKH

  04/12/2019

 Trợ cấp XH diện nghèo năm 2019 K45, K1 

 TẢI VỀ

 32

 1012/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Miễn giảm học phí 2019 -2020

 TẢI VỀ

 33

 1013/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Miễn Giảm HP cho sinh viên ngoài tỉnh

 TẢI VỀ

 34

 1014/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 trợ cấp XH cho SV dân tộc và vùng khó khăn 2019 -2920

 TẢI VỀ

 35

 1015/QĐ-ĐHKH

 04/12/2019

 Chính sách nội trú cho SV K45 năm 2019.

 TẢI VỀ

36

  304/QĐ-ĐHKH

15/05/2020

Miễn giảm học phí năm học 2019 -2020

TẢI VỀ

37

305/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Thực hiện chính sách nội trú năm 2020

TẢI VỀ

38

306/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà

TẢI VỀ

39

307/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Trợ cấp sinh viên diện hộ nghèo 2020

TẢI VỀ

40

308/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Chuyển đổi CĐCS đối với sinh viên dân tộc tỉnh Khánh Hoà học kỳ 2 năm học 2019 - 2020

TẢI VỀ

41

309/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Cấp chế độ trang phục học tập năm 2020

TẢI VỀ

42

310/QĐ-ĐHKH

25/05/2020

Cấp chế độ bồi dưỡng nghề cho sinh viên 

TẢI VỀ

43

312/QĐ-ĐHKH

27/5/2020

Quy chế miễn giảm Tiền ở KTX  cho SV năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

44

373/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Thực hiện chính sách nội trú 2020 cho sinh viên (BS)

TẢI VỀ

45

374/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Trợ cấp xã hội diện hộ nghèo 2020 (BS)

TẢI VỀ

46

375/QĐ-ĐHKH

18/06/2020

Cấp học bổng KKHT học kỳ 1 2019 - 2020

TẢI VỀ

47

477/QĐ-ĐHKH

29/07/2020

Khen thưởng sinh viên năm học 2019 -2020 K1&K43

TẢI VỀ

48

478/QĐ/ĐHKH

29/07/2020

Cấp học bổng KKHT HK2 năm học 2019 - 2020 cho SV K1 &k43

TẢI VỀ

49

492/QĐ-ĐHKH

13/8/2020

Khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi khoá 1 và khoá 43

TẢI VỀ

50

588/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Khen thưởng sinh viên năm học 2020-2021 (K2,3,4 và K44,45)

TẢI VỀ

51

589/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Cấp học bổng HK1 năm học 2020-2021  cho SV K2,3,4 và K44,45

TẢI VỀ

52

590/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Hỗ trợ sinh viên là đồng bào dân tộc miền núi tỉnh Khánh Hoà

TẢI VỀ

53

591/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Trợ cấp XH cho sinh viên là người dân tộc TS ở vùng có ĐK kinh tế đặc biệt khó khăn và sinh viên mồ côi cha lẫn mẹ tỉnh Khánh Hoà năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

54

592/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Trợ cấp xã hội diện hộ nghèo cho sinh viên lnăm 2020 (bổ sung)

TẢI VỀ

55

593/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Miễn giảm học phí cho sinh viên năn học 2020 - 2021

TẢI VỀ

56

594/QĐ-ĐHKH

17/9/2020

Miễn giảm học phí cho sinh viên (ngoài tỉnh)năn học 2020 - 2021

TẢI VỀ

57

595  /QĐ-ĐHKH

17/9//2020

Thực hiện chính sách nội trú (bổ sung 2 sinh viên)

TẢI VỀ

58

959/QĐ-ĐHKH

04/12/2020

Quyết định MGHP cho sinh viên K5 năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

59

960/ĐHKH

04/12 2020

Quyết định thực hiện chế độ Hỗ trợ sinh viên dân tộc thiểu số tỉnh Khánh Hoà năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

60

961/ĐHKH

04/12 2020

Quyết định thực hiện chế độ trợ cấp XH cho SV Khuyết tật và SV diện dân tộc khó khăn năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

61

962/ĐHKH

04/12 2020

Quyết định thực hiện chế độ trợ cấp XH cho sinh viên hộ nghèo cho sinh viên  K5

TẢI VỀ

62

963/ĐHKH

04/12 2020

Quyết định thực hiện MG học phí năm học 2020 -2021 cho sinh viên K5

TẢI VỀ

63

46/ĐHKH

19/01/2021

Quyết định ban hành chính sách uư đãi cho tân sinh viên năm 2021

TẢI VỀ

64

109/ĐHKH

22/01/2021

Quyết định ban hành Quy chế miễn giảm Tiền ở KTX  2021 -2022

TẢI VỀ

65

305/ĐHKH

01/04/2021

Quyết định Miễn học phí HK2  năm học 2020 -2021 (SV ngoài tỉnh)

TẢI VỀ

66

306/ĐHKH

01/04/2021

Quyết định Miễn học phí HK2  năm học 2020 -2021

TẢI VỀ

67

308/ĐHKH

01/04/2021

Quyết định thực hiện chế độ TCXH (hộ nghèo) năm 2021

TẢI VỀ

68

309/ĐHKH

01/04/2021

Quyết định Cấp HB KKHT HK1 năm học 20 - 21 (K2,3,4, K44,45)

TẢI VỀ

69

414/QĐ-ĐHKH

14/05/2021

Quyết định Cấp HB KKHT HK1 năm học 20 - 21 (K5)

TẢI VỀ

 

Kèm414/QĐ-ĐHKH

 

DANH SÁCH

TẢI VỀ

70

500/QĐ-ĐHKH

19/06/2021

Cấp học bổng HK2 năm học 2020-2021  cho SV K2 và K44

TẢI VỀ

 

kèm 500/QĐ-ĐHKH

 

DANH SÁCH

TẢI VỀ

71

501/QĐ-ĐHKH

19/06/2021

Khen thưởng năm học 2020 -2021 tập thể cá nhân K2.K44

TẢI VỀ

 

kèm 501/QĐ-ĐHKH

 

DANH SÁCH

TẢI VỀ

72

524/QĐ-ĐHKH

24/06/2021

Khên thưởng sinh viên tốt nghiệp loại giỏi K2,K44

TẢI VỀ

73

959/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Hỗ trợ SV dân tộc thiểu số các thôn xã miền núi tỉnh Khánh Hoà

TẢI VỀ

74

960/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Miễn giảm học phí năm học 2021 -2022

TẢI VỀ

75

961/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Thực hiện chính sách nội trú cho sinh viên K44,K45 năm 2021

TẢI VỀ

76

962/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Miễn giảm học phí năm học 2021 -2022 (SV ngoài tỉnh)

TẢI VỀ

77

963/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Trợ cấp XH cho SV diện chính sách năm học 2021 -2022

TẢI VỀ

78

964/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Trợ cấp XH diện hộ nghèo năm học 2021 -2022

TẢI VỀ

79

965/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Cấp học bổng KKHT HK2 2020 -2021 (SV,K3,K4,K45)

TẢI VỀ

80

966/QĐ-ĐHKH

01/11/2021

Khen thưởng tập thể cá nhân SV năm học 2020 -2021 (K3.4,45)

TẢI VỀ

81

1006/QĐ-ĐHKH

16/11/2021

Khen thưởng thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2021

TẢI VỀ

82

282/QĐ -ĐHKH

13/4/2022

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2021 - 2022

TẢI VỀ

83

283/QĐ -ĐHKH

13/4/2022

V/v miễn học phí HKII năm học 2021 - 2022 Đối với SV ngoài tỉnh

TẢI VỀ

84

284/QĐ- ĐHKH

13/4/2022

Về việc miễn học phí HKII và cả năm học 2021 - 2022

TẢI VỀ

85

285/QĐ- ĐHKH

13/4/202

Về việc thực hiện chính sách nội trú cho sinh viên khóa 45 năm 2022

TẢI VỀ

86

286/QĐ- ĐHKH

13/4/2022

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên cao đẳng K45 đại học K3, K4

TẢI VỀ

87

287/QĐ- ĐHKH

13/4/2022

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo năm 2022

TẢI VỀ

88

359/QĐ-ĐHKH

09/5/2022

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập
Học kỳ I năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học K5, K6

TẢI VỀ

89

502/QĐ-ĐHKH

22/6/2022

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập
Học kỳ Ii năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học K3, K45

TẢI VỀ

90

503/QĐ-ĐHKH

22/6/2022

Về việc khen thưởng sinh viên khoa Du lịch đạt thành tích trong cuộc thi “Tôi sẽ là Hướng dẫn viên du lịch”

TẢI VỀ

91

504/QĐ-ĐHKH

22/6/2022

Về việc khen thưởng các tập thể lớp và sinh viên đại học K3 cao đẳng K45 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022

TẢI VỀ

92

511/QĐ-ĐHKH

24/6/2022

Về việc khen thưởng sinh viên tốt nghiệp loại Giỏi và Xuất sắc 

TẢI VÊ

93

823/QĐ-ĐHKH

14/9/2022

Về việc khen thưởng sinh viên có thành tích xuất sắc trong hoạt động đoàn và phong trào sinh viên năm học 2022 -2023

TẢI VỀ

94

932/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc miễn học phí HKI và miễn, giảm học phí cả năm học 2022 – 2023

TẢI VỀ

95

933/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc miễn học phí HKI năm học 2022 - 2023
(Đối với sinh viên ngoài tỉnh)

TẢI VỀ

96

934/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc khen thưởng các tập thể lớp và sinh viên K4, K5, K6
đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021 - 2022

TẢI VỀ

97

935/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2021-2022 cho sinh viên đại học K4, K5, K6

TẢI VỀ

98

936/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2022 - 2023

TẢI VỀ

99

939/QĐ-ĐHKH

03/10/2022

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên diện khuyết tật, diện dân tộc thiểu số ở vùng đặc biệt khó khăn của Tỉnh Khánh Hòa năm học 2022 - 2023

TẢI VỀ

100 1092/QĐ-ĐHKH 15/11/2022 Về việc khen thưởng sinh viên Thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2022 TẢI VỀ
101 1094/QĐ-ĐHKH 16/11/2022

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2022 – 2023

TẢI VỀ
102 1095/QĐ-ĐHKH 16/11/2022

Về việc miễn, giảm học phí HKI và cả năm học 2022 – 2023 (Trong tỉnh khoá 7 và cao đẳng khoá 46)

TẢI VỀ
103 1096/QĐ-ĐHKH 16/11/2022

Về việc miễn học phí HKI năm học 2022 - 2023 (Sinh viên ngoài tỉnh Khoá 7)

TẢI VỀ
104 1097/QĐ-ĐHKH 16/11/2022

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo Tỉnh Khánh Hoà năm 2022 (Sinh viên khoá 7)

TẢI VỀ
105 1098/QĐ-ĐHKH 16/11/2022

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên diện khuyết tật, diện mồ côi của Tỉnh Khánh Hòa năm học 2022 – 2023 (Sinh viên Khoá 7)

TẢI VỀ

106

277/QĐ-ĐHKH

31/3/2023

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập
Học kỳ I năm học 2022-2023 cho sinh viên K4, K5, K6

TẢI VỀ

107

 278/QĐ-ĐHKH

31/3/2023

Về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo Tỉnh Khánh Hoà năm 2023

TẢI VỀ

108

 280/QĐ-ĐHKH

 

 

Về việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã,thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2022 – 2023 (bổ sung)

 

TẢI VỀ

109

281 /QĐ-ĐHKH

31/2/2023

Về việc miễn học phí HKII năm học 2022 - 2023 (Sinh viên ngoài tỉnh các khoá)

TẢI VỀ

110

282 /QĐ-ĐHKH

31/3/2023

Về việc miễn học phí HKII và miễn học phí cả năm học 2022 – 2023

TẢI VỀ

111

 313/QĐ-ĐHKH

17/4/2023

Về việc hỗ trợ trang cấp ban đầu và chi phí sinh hoạt cho sinh viên Lào năm 2023

TẢI VỀ

112

536/QĐ-ĐHKH

18/6/2023

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên Khoá 4

TẢI VỀ

113

 537/QĐ-ĐHKH

18/6/2023

Về việc khen thưởng các tập thể lớp và sinh viên Khoá 4 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

TẢI VỀ

114

538/QĐ-ĐHKH

18/6/2023

Về việc khen thưởng đột xuất sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi “Olympic Toán cho sinh viên toàn quốc năm 2023”

TẢI VỀ

115

539/QĐ-ĐHKH

18/6/2023

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên đại học Khoá 4 tốt nghiệp loại Giỏi

TẢI VỀ

116

933/QĐ-ĐHKH

13/9/2023

Quyết định về việc hỗ trợ chi phí sinh hoạt năm 2023 đối với sinh viên các lớp sư phạm Khoá 7 theo Nghị định 116/2020/NĐ-CP chỉ tiêu giao nhiệm vụ của Tỉnh Khánh Hoà.

TẢI VỀ

117

1081/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Duyết định cấp học bổng khuyến khích học tập Học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên đại học K5,K6,K7 và cao đẳng K46

TẢI VỀ

118

1082/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể lớp và sinh viên đại học K5,K6,K7 cao đẳng K46 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2022-2023

TẢI VỀ

119

1083/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết định về việc miễn học phí HKI và miễn, giảm cả năm học 2023 - 2024 (Sinh viên ngoài tỉnh các khoá)

TẢI VỀ

120

1084/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học phí HKI và cả năm học 2023 – 2024.

TẢI VỀ

121

1085/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết định về thực hiện chế độ trợ cấp xã hội diện hộ nghèo Tỉnh Khánh Hoà năm 2023 (Sinh viên khoá 8)

TẢI VỀ

122

1086/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết định về việc thực hiện chế độ trợ cấp xã hội cho sinh viên thuộc các diện dân tộc ở các xã đặt biệt khó khăn, khuyết tật, mồ côi của Tỉnh Khánh Hòa năm học 2023 – 2024.

TẢI VỀ

123

1087/QĐ-ĐHKH

11/10/2023

Quyết địnhề việc thực hiện chế độ hỗ trợ cho sinh viên là người đồng bào dân tộc thiểu số các xã, thôn miền núi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm học 2023 – 2024 (Sinh viên các khoá)

TẢI VỀ

124

1153/QĐ-ĐHKH

25/10/2023

Về việc khen thưởng sinh viên có sản phẩm đạt giải trong cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp năm học 2022 - 2023”

TẢI VỀ

125

1154/QĐ-ĐHKH

25/10/2023

Quyết địnhVề việc khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2022 - 2023

TẢI VỀ

126

1165/QĐ-ĐHKH

01/11/2023

Quyết địnhề việc khen thưởng các cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Giáo viên chủ nhiệm - Cố vấn học tập năm học 2022 - 2023

TẢI VỀ

127

197/QĐ-ĐHKH

04/3/2024

Quyết định  về việc khen thưởng đột xuất sinh viên đạt “Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học – Euréka lần thứ 25 năm 2023”

TẢI VỀ

128

198/QĐ-ĐHKH

04/3/2024

Quyết định Về việc khen thưởng đột xuất các tập thể và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong cuộc thi “Olympic Vật lý sinh viên toàn quốc lần thứ XXV - Năm 2023”

TẢI VỀ

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên