Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  31/10/2019 20:14        

Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc (Mã số quy trình: QT.01-TV)

Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc

- có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.01-TV)
- Thời gian giải quyết: 3 phút;
- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận yêu cầu cấp thẻ

Chuyên viên phụ trách

- Tiếp nhận thông tin tân sinh viên từ P.CTSV, P.QLĐT&KT để đối khớp;
- Tiếp nhận thông tin trực tiếp từ bạn đọc;
(Chuyển sang bước 2)

 

1 phút

Bước 2

Kiểm tra thông tin bạn đọc

Chuyên viên phụ trách

Kiểm tra dữ liệu của sinh viên với dữ liệu trên chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ sinh viên; chỉnh sửa nếu có sai sót.
(Chuyển sang bước 3)

Cập nhật thông tin vào phần mềm

1 phút

Bước 3

Tạo tài khoản và cấp thẻ

Chuyên viên phụ trách

- Tạo tài khoản bạn đọc trên phần mềm Kipos và cấp thẻ.
- Thông báo cho bạn đọc kết quả cấp thẻ.
- Hướng dẫn sử dụng thẻ.
(Kết thúc quy trình)

Tài khoản và thẻ bạn đọc

1 phút


* Thẻ thư viện được lưu vào Phần mềm Thư viện (Kipos), tích hợp trên thẻ sinh viên hoặc chứng minh thư nhân dân, trích xuất khi có nhu cầu. Sau khi tốt nghiệp, dữ liệu thẻ thư viện theo khóa sẽ chuyển qua mục Thanh lý.
* Thành phần hồ sơ lưu: Lưu trực tiếp trên cơ sở dữ liệu của phần mềm Kipos.

 
Công Tác Sinh Viên