Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 15:44        

Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập

3. Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập :

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.03-ĐTKT)

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ bảo lưu KQHT

Sinh viên, VPK

Sinh viên phải có đơn đề nghị Bảo lưu KQHT, BĐ các HP đã tích lũy được hoặc các chứng chỉ (nếu có) nộp tại VPK để chuyển xuống P.QLĐT&KT.

Đơn đăng ký bảo lưu KQHT (BM.01-QT.03-ĐTKT), Bảng điểm, chứng chỉ

 

Bước 2

Xem xét, kiểm tra dữ liệu

CV phụ trách

Tiếp nhận hồ sơ xin bảo lưu KQHT của SV từ VPK
Xem xét hồ sơ, chuyển các đơn vị quản lý học phần liên quan; ra QĐ bảo lưu KQHT cho SV, trình TP xem xét.

Đơn đăng ký bảo lưu KQHT (BM.01-QT.03-ĐTKT), Bảng điểm,
Quyết định bảo lưu KQHT

2

Bước 3

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

Xem xét, ký nháy vào QĐ, chuyển trả lại CV phụ trách trình HT ký duyệt

QĐ Bảo lưu KQHT

1

Bước 4

Ký duyệt

Hiệu trưởng

Xem xét ký Quyết định, chuyển văn thư lấy số, đóng dấu

QĐ Bảo lưu KQHT

1

Bước 5

Phát hành văn bản, sao lưu HS

CV phụ trách

Tiếp nhận QĐ, in sao, gửi cho các cá nhân, đơn vị có liên quan và lưu trữ

QĐ bảo lưu KQHT

1

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Đơn xin bảo lưu KQHT (BM.01-QT.03-ĐTKT)

- Bảng điểm

-Quyết định bảo lưu KQHT

 
Công Tác Sinh Viên