Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 15:55        

Thủ tục Nhập học lại

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.05-ĐTKT)

- Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Tiếp nhận hồ sơ

Chuyên viên (CV) phụ trách

Tiếp nhận hồ sơ xin Nhập học lại của SV từ văn phòng khoa

Đơn xin nhập học lại
(BM.01-QT.05-ĐTKT),
Quyết định nghỉ
học tạm thời đã được ký, giấy tờ liên quan (nếu có)

0,5

Bước 2

Xem xét hồ sơ

CV phụ trách

Kiểm tra hồ sơ, đơn từ, giấy tờ liên quan (nếu có) hợp lệ thì soạn thảo Quyết định cho SV theo quy chế ĐT hiện hành, trình TP xem xét ký nháy

Hồ sơ + Quyết định

2

Bước 3

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

Xem xét, ký nháy vào Quyết định, trả lại cho CV trình Hiệu trưởng ký duyệt, đóng dấu

Hồ sơ + Quyết định

1

Bước 4

Trình ký BGH

Hiệu trưởng

Xem xét, ký QĐ, trả lại văn thư

Hồ sơ + Quyết định

1

Bước 5

Phát hành QĐ & Sao lưu hồ sơ

CV phụ trách

Tiếp nhận QĐ, in sao gửi các cá nhân, đơn vị có liên quan và lưu

Hồ sơ + Quyết định

0,5

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Đơn xin nhập học lại (BM.01-QT.05-ĐTKT)

- Quyết định cho phép SV nghỉ học tạm thời;

- Quyết định Nhập học lại.

 
Công Tác Sinh Viên