Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:03        

Thủ tục Cấp phát bằng tốt nghiệp

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.02-ĐTKT)

- Thời gian giải quyết: Trong ngày làm việc.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Chuyển thông tin

Người đến lấy bằng TN

Cung cấp thông tin của sinh viên đã tốt nghiệp cho CV phụ trách, trình CMND hoặc giấy ủy quyền (nếu có) cho CV phụ trách

Chứng minh nhân dân
Giấy ủy quyền (nếu có)
Thẻ sinh viên (nếu có)

 

Bước 2

Nhận thông tin

CV phụ trách

Tiếp nhận thông tin từ sinh viên, kiểm tra Sổ gốc cho SV ký nhận (ghi rõ họ tên) vào Sổ gốc cấp phát bằng tốt nghiệp

Sổ gốc ký nhận bằng TN
Quyết định công nhận TN

3 phút

Bước 3

Phát bằng TN

CV phụ trách

Phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên, trả lại CMND

Sổ gốc ký nhận bằng TN

2 phút

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu vĩnh viễn.

Thành phần hồ sơ lưu:

- Sổ gốc ký nhận bằng TN

- Quyết định công nhận TN

 
Công Tác Sinh Viên