Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/12/2020 16:11        

Thủ tục Xin chuyển trường

- Có 01 quy trình thực hiện (Mã số quy trình: QT.06-ĐTKT)

- Thời gian giải quyết: 12 ngày làm việc.

- TTHC được công bố tại Quyết định số 945/QĐ-ĐHKH ngày 29/10/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa.

Bước

Thực hiện

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Biểu mẫu/
Kết quả

Thời gian (ngày)

Bước 1

Chuẩn bị hồ sơ xin chuyển trường

Người học

Người học có yêu cầu xin chuyển từ trường khác đến Trường ĐHKH phải có đơn xin chuyển trường (theo mẫu của ĐHKH), Bảng điểm học tập (đã tích lũy ít nhất hai học kỳ tại trường đang học) nộp tại P.QLĐT&KT. Đơn trình bày đầy đủ nội dung theo yêu cầu. (Theo quy chế đào tạo: SV năm đầu và năm cuối khóa không được phép chuyển trường)

-Đơn xin chuyển trường (BM.01-QT.06-ĐTKT), Bảng điểm, chương trình đào tạo của trường đang học (nếu có)
-Học bạ (nếu SV xét tuyển vào trường đang học bằng phương thức HB)
-Giấy chứng nhận KQT (nếu SV xét tuyển bằng phương thức điểm thi)

 

Bước 2

Xét hồ sơ

CV phòng

Tiếp nhận hồ sơ của người học, chuyển Trưởng phòng (TP) xem xét.

1

Bước 3

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

Xem xét đơn, đối chiếu ngành học của SV đang học so với ngành học mà SV muốn chuyển đến có tương đương hay không và phê duyệt đơn. Chuyển hồ sơ lại cho CV phòng, trình HT phê duyệt.

3

Bước 4

Ký duyệt

Hiệu trưởng

Xem xét, phê duyệt đơn (đồng ý/không đồng ý), trả lại P.QLĐT&KT

2

Bước 5

Giao hồ sơ

CV phòng

Trả lại hồ sơ đã được HT phê duyệt đồng ý tiếp nhận cho người học

 

Bước 6

Nộp hồ sơ

Người học/ Trường đang học

1. Trình đơn đồng ý tiếp nhận của HT Trường ĐHKH đến trường SV đang học.
- HT trường đang học ra QĐ cho phép sinh viên chuyển trường.
2. SV nhận QĐ cho phép chuyển trường & chuyển QĐ về P.QLĐT&KT

- Hồ sơ xin chuyển trường
- QĐ của HT trường đang học cho phép SV chuyển đến trường ĐHKH.

 

Bước 7

Tiếp nhận hồ sơ

CV phòng

- Nhận QĐ về việc cho phép SV chuyển trường của người học, hồ sơ xin chuyển trường.
- Soạn thảo QĐ tiếp nhận SV chuyển trường trình Trưởng phòng xem xét

QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

2

Bước 8

Duyệt hồ sơ

Trưởng phòng

- Xem xét, ký nháy QĐ tiếp nhận SV chuyển trường, chuyển lại CV phòng trình HT ký duyệt

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

1

Bước 9

Ký hồ sơ

Hiệu trưởng

Ký QĐ tiếp nhận SV chuyển trường, chuyển trả lại cho văn thư

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

2

Bước 10

Phát hành QĐ & sao lưu hồ sơ

CV phòng

Tiếp nhận QĐ, in sao, gửi cho các cá nhân, đơn vị có liên quan và lưu trữ

Hồ sơ + QĐ tiếp nhận SV chuyển trường

1

Hồ sơ được lưu tại phòng QLĐT&KT; thời gian lưu 05 năm. Sau khi hết hạn, chuyển hồ sơ vào Kho lưu trữ của Nhà trường và lưu trữ theo quy định hiện hành.

 

Thành phần hồ sơ lưu:

- Đơn xin chuyển trường theo mẫu của ĐHKH (BM.01-QT.06-ĐTKT)

- Bảng điểm 01 năm học của người học

- Học bạ/Giấy chứng nhận KQT THPT QG

- Quyết định cho phép SV được chuyển trường (trường đang học)

- Quyết định tiếp nhận SV chuyển trường (trường chuyển đến)

 
Công Tác Sinh Viên