Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  03/06/2022 00:00        

Chức năng - nhiệm vụ

Phòng Công tác sinh viên có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng các vấn đề liên quan đến sinh viên, cụ thể:

a) Công tác sinh viên

- Phối hợp tuyên truyền công tác tuyển sinh; làm đầu mối tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển, giải quyết các thủ tục hành chính; tổ chức lễ tốt nghiệp ra trường cho sinh viên;

- Tổ chức thực hiện quản lý nề nếp học tập, rèn luyện của sinh viên, thực hiện việc đánh giá, phân loại sinh viên theo quy chế rèn luyện; theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật trong sinh viên; tổ chức thực hiện các hoạt động về công tác giáo dục đạo đức, lối sống, công tác chính trị tư tưởng và phong trào trong sinh viên;

- Xây dựng các văn bản phục vụ công tác sinh viên; phối hợp với các phòng, khoa, trung tâm của nhà trường trong việc quản lý sinh viên; quản lý hồ sơ sinh viên và thực hiện các chế độ chính sách, học bổng với sinh viên; xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng; xây dựng kế hoạch, phân công, theo dõi và đánh giá hoạt động phục vụ cộng đồng của nhà trường;

- Tổ chức quản lý sinh viên ngoại trú theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Triển khai hoạt động tư vấn về kỹ năng, trợ giúp việc làm cho sinh viên và nắm tình hình sinh viên làm việc sau khi ra trường;

- Thực hiện công tác y tế trường học, công tác bảo hiểm y tế và các loại hình bảo hiểm khác cho sinh viên toàn trường;

- Quản lý, theo dõi danh sách và hoạt động của công tác chủ nhiệm và cố vấn học tập; tổ chức các chương trình tổng kết, đề xuất khen thưởng cho hoạt động cố vấn học tập hàng năm;

- Phối hợp tổ chức thực hiện các nội dung, biện pháp về công tác tư vấn hướng nghiệp; hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, hướng nghiệp; hoạt động việc làm trong sinh viên theo quy định.

b) Công tác quản lý sinh viên nội trú tại Ký túc xá (KTX)

- Tổ chức quản lý sinh viên ở nội trú và triển khai các hoạt động của KTX theo kế hoạch của nhà trường và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quản lý cơ sở vật chất của KTX; thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức thực hiện công tác phục vụ việc tự học và sinh hoạt của sinh viên nội trú; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh cho sinh viên trong KTX;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan trong nhà trường và chính quyền địa phương nơi KTX đóng để đảm bảo các điều kiện an ninh trật tự ở khu nội trú và và trật tự an toàn xã hội của địa phương; tổ chức các mô hình đội/nhóm sinh viên, Đội tự quản tham gia hỗ trợ thực hiện công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong KTX.

c) Công tác hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp

- Hỗ trợ sinh viên và hợp tác doanh nghiệp hỗ trợ sinh viên trong học tập, rèn luyện kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ và  đời sống;

- Phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong nhà trường thực hiện công tác hợp tác với các cơ quan/doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực trường có đào tạo để giới thiệu, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm trong và sau khi hoàn thành khóa học; tìm kiếm nguồn tài trợ học bổng, đầu tư phát triển ý tưởng sáng tạo cho sinh viên;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp;

- Khảo sát nhu cầu xã hội về các ngành đào tạo trường đã mở và sẽ mở.

- Cung cấp một số dịch vụ tư vấn về khởi nghiệp;

- Tổ chức và hợp tác với các đơn vị khác về triển khai các hoạt động khởi nghiệp;

 - Thực hiện nhiệm vụ bảo đảm chất lượng theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 
Công Tác Sinh Viên