Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Kế hoạch thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng năm 2023
06/03/2023

Kế hoạch thực hiện các biện pháp khắc phục những hạn chế, thiếu sót, cải thiện chỉ số cải cách hành chính và nâng cao chỉ số hài lòng năm 2023

Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023
28/02/2023

Kế hoạch số 99/KH-ĐHKH ngày 09/02/2023 của Trường Đại học Khánh Hòa v/v thực hiện các nhiệm vụ tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023
25/02/2023

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023 (đính kèm Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh Khánh Hòa)

Quyết định v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023
25/02/2023

Quyết định số 233/QĐ-UBND ngày 31/01/2023 v/v ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 của Trường Đại học Khánh Hòa
30/01/2023

Quyết định số 39/QĐ-ĐHKH ngày 25/01/2023 của Trường Đại học Khánh Hòa v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Kế hoach cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023
15/01/2023

Quyết định số 3604/QĐ-UBND ngày 28/12/2022 của UBND tỉnh Khánh Hòa v/v ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2023

Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91 KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước
05/01/2023

Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Kết luận số 91 KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Chương trình hành động triển khai Kết luận số 91 KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước
26/12/2022

Chương trình hành động triển khai Kết luận số 91 KL/TU ngày 18/10/2022 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

Nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển
30/11/2022

Đảng và Nhà nước ta luôn xác định cải cách nền hành chính nhà nước góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, duy trì sự phát triển của đất nước, qua đó, hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Bài viết khái quát một số kết quả nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính thời gian qua và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ Nhân dân.

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030
30/11/2022

Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 19/10/2021 của Tỉnh ủy Khánh Hòa về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 -2025, định hướng đến năm 2030

|<<    <   
1234[5]6789101112
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế