Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Quy chế tổ chức và hoạt động Trường Đại học Khánh Hòa
21/12/2017

Ban hành kèm theo Quyết định số 298/QĐ-ĐHKH-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế thi đua, khen thưởng năm học 2017 - 2018 của Trường Đại học Khánh Hòa
18/12/2017

Ban hành theo Quyết định số 958/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 13 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường Đại học Khánh Hòa
15/12/2017

Ban hành theo Quyết định số 895//QĐ-ĐHKH ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khánh Hòa

Quy chế làm việc của Trường Đại học Khánh Hòa
19/10/2017

Ban hành theo quyết số 745/QĐ-ĐHKH-TCHC Ngày 26 tháng 09 năm 2017

Nội quy Trường Đại học Khánh Hòa
19/10/2017

Ban hành theo quyết định số 746/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 26 tháng 09 năm 2017

Quy định sử dụng và phân cấp quản lý con dấu
19/10/2017

Ban hành theo quyết định số 774/QĐ-ĐHKH-TCHC ngày 26 tháng 09 năm 2017

|<<    <   
12[3]
   >    >>|
Phòng Tổ chức - Thanh tra và Pháp chế