Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  25/02/2020 00:00        

Quyết định về việc sửa đổi Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng

Quyết định số 202/QĐ-ĐHKH & 203/QĐ-ĐHKH ngày 21/05/2020 về việc Sửa đổi Quy chế đào tạo Đại học, Cao đẳng


Quyết định số 202/QĐ-ĐHKH


Quyết định số 203/QĐ-ĐHKH

 
Trung tâm Nghiên cứu, Trải nghiệm Sáng tạo & Khởi nghiệp