Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
       
  09/06/2017 14:18        

Thông báo v/v mở các lớp học phần trong học kỳ hè năm 2017


UBND TỈNH KHÁNH HÒA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHÁNH HÒA
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   431/TB-ĐHKH-ĐT
Khánh Hòa, ngày 30 tháng 05 năm 2017


THÔNG BÁO
V/v mở các lớp học phần trong học kỳ hè năm 2017

Căn cứ Quyết định số 642/QĐ-ĐHKH-ĐT ngày 01 tháng 08 năm 2016 của Hiệu trưởng trường Đại học Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 27/QĐ-ĐT ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐSP Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Quyết định số 418/QĐ-VHNT ngày 16 tháng 08 năm 2013 của Hiệu trưởng trường CĐ VHNT&DL Nha Trang về việc ban hành Quy chế đào tạo Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ;
Căn cứ Kế hoạch năm học 2016-2017;
Nhà trường thông báo đến các phòng ban và đơn vị khoa tổ chuyên môn trong toàn trường về việc tổ chức dạy học các lớp học phần trong học kỳ hè 2017 như sau:
1. Thời gian tổ chức lớp học phần
- Thời gian học: từ ngày 26/6 đến ngày 31/7/2017 (5 tuần).
- Thời gian tổ chức thi kết thúc học phần: từ ngày 01/8 đến 14/8/2017 (2 tuần).
- Công bố danh sách sinh viên đăng ký học theo lớp học phần: 11/07/2017.
2. Địa điểm và thời gian đăng ký học lại
Sinh viên đăng ký học lại, học cải thiện điểm, học lần đầu các học phần (gọi chung là học lại) tại văn phòng Khoa, kể từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 07/7/2017.
3. Tổ chức dạy học
Để việc dạy học đảm bảo chất lượng, nhà trường có một số yêu cầu về việc tổ chức dạy học như sau:
3.1. Về số lượng học phần và tín chỉ
-  Mỗi giảng viên giảng dạy tối đa là 02 học phần.
-  Mỗi sinh viên khóa K38, K39, K40 (CĐSP Nha Trang) và K34, K35, K36 (CĐ VHNT&DL Nha Trang) đăng ký học lại tối đa là 10 tín chỉ.
- Mỗi sinh viên khóa K37, K41 và K42, K1 đăng ký học lại tối đa là 07 tín chỉ.
3.2. Về thời lượng và nội dung dạy học
Thực hiện theo đúng Đề cương chi tiết học phần (đã được Hiệu trưởng phê duyệt).
3.3. Về tổ chức đánh giá học phần
Thực hiện theo đúng Quy chế đào tạo hiện hành.
4. Trách nhiệm của sinh viên và các đơn vị có liên quan
4.1. Sinh viên
Có trách nhiệm theo dõi lịch học tập, chủ động đăng ký học lại, hoàn thành nghĩa vụ học phí; thực hiện đúng quy chế đào tạo, quy định học lại.
4.2. Các đơn vị khoa, tổ chuyên môn
-  Phổ biến thông báo này đến các lớp sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý.
-  Lập danh sách sinh viên đăng ký học lại theo từng học phần, số tín chỉ, giảng viên phụ trách học phần và gửi về Phòng Đào tạo (ngày 10/07/2017).
-  Phân công Giảng viên giảng dạy các lớp học phần có mở trong học kỳ hè 2017.
- Phối hợp với Phòng Đào tạo, Phòng QTTB-DA trong việc xây dựng Thời khoá biểu học kỳ hè, đăng ký phòng học, tổ chức thi và chấm thi kết thúc học phần.
-  Nhập điểm bộ phận các học phần của sinh viên học lại thuộc đơn vị mình quản lý vào phần mềm UIS.
4.3. Phòng Đào tạo
-  Phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tổ chức học và thi kết thúc học phần các lớp học kỳ hè 2017.
-  Tổng hợp danh sách các lớp học phần được mở trong học kỳ hè, trình Ban Giám hiệu phê duyệt.
4.4. Phòng Quản trị thiết bị - Dự án
Bố trí phòng học, thiết bị dạy học cho các lớp học phần trong học kỳ hè 2017.
4.5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
Thu học phí của sinh viên học lại trong học kỳ hè 2017 theo quy định hiện hành của Nhà trường.
Lưu ý:
·   Đối với sinh viên K34 (CĐ VHNT&DL Nha Trang) và K38(CĐSP Nha Trang) sẽ hết thời gian đào tạo vào tháng 10/2017. Đề nghị các văn phòng khoa liên lạc và thông báo cho sinh viên biết thông tin này.
·   Các lớp học phần học kỳ hè nghỉ học vào các ngày thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Nhà trường yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc thông báo này.

Nơi nhận:
- Ban Giám hiệu (để biết);
- Các đơn vị (để thực hiện);
- Lưu: VT, ĐT.
HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Lê Thị Phương Ngọc
 
Tổng quan