Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  09/01/2020 15:03        

Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên học kỳ 2, năm học 2019 - 2020

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ

 

Thay vì việc đánh giá điểm rèn luyện truyền thống với Phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện (Các bạn có thể xem hoặc tải mẫu phiếu tự đánh giá kết quả rèn luyện offline tại đây để biết chi tiêt các nội dung và hướng dẫn đánh giá, Link đánh giá online được cung cấp theo từng học kỳ và ở cuối bài viết), Phòng Công tác sinh viên đã thiết kế Phiếu đánh giá kết quả rèn luyện online cho từng học kỳ. Để công tác tự đánh giá của các bạn thực hiện có hiệu quả, rút ngắn thời gian, công sức của HSSV, Lớp, Khoa và nhà trường, Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn các bước trong quy trình đánh giá và xét điểm rèn luyện từng học kỳ như sau:

 

 

Stt

Trách nhiệm

Nội dung công việc

Thời gian

Văn bản

1.

P. CTSV

- Thông báo về việc triển khai đánh giá KQRL cho HSSV.

- Cung cấp đường link biểu mẫu Phiếu đánh giá KQRL học kỳ Online.

Cuối học kỳ

Thông báo

Phiếu đánh giá KQRL học kỳ Online

2.

Các Khoa/

GVCN - CVHT

- Triển khai thông báo đến các lớp HSSV yêu cầu thực hiện đúng nội dung và thời hạn thông báo.

Sau khi nhận thông báo

 

3.

HSSV

- Thực hiện tự đánh giá ĐRL online đúng thời hạn.

Theo hạn thông báo

Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá ĐRL

4.

Chuyên viên

P. CTSV

- Tổng hợp kết quả tự đánh giá ĐRL của HSSV và chuyển cho các khoa, GVCN – CVHT, ĐTN, HSV qua email công vụ.

Sau 7 ngày tính từ hạn cuối HSSV

tự đánh giá.

File Exel Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá ĐRL theo lớp.

5.

GVCN - CVHT

Tổ chức họp lớp, đánh giá kết quả rèn luyện HSSV, tổng hợp và gửi kết quả cho Khoa

Chậm nhất 7 ngày tính từ khi nhận bảng tổng hợp tự đánh giá.

- Bảng tổng hợp kết quả xét ĐRL HSSV

- Biên bản họp xét của các lớp phụ trách

6.

Các khoa

Tổ chức họp xét kết quả rèn luyện HSSV thuộc khoa, gửi bảng tổng hợp KQRL và biên bản họp xét về P. CTSV

Sau 3 ngày (Kể từ khi có kết quả học tập học kỳ)

- Bảng tổng hợp kết quả xét ĐRL HSSV

- Biên bản họp xét của khoa

7.

P.CTSV

Nhận kết quả từ các khoa, kiểm tra rà soát, tổng hợp kết quả toàn trường và công bố cho HSSV thông qua GVCN – CVHT.

Sau 3 ngày

(tiếp theo mục 6)

Bảng tổng hợp kết quả xét ĐRL HSSV toàn trường

8.

Các khoa

- Nhận ý kiến phản hồi, khiếu nại của HSSV về KQRL, giải quyết khiếu nại (nếu có).

- Gửi lại kết quả về P.CTSV.

Sau 3 ngày

(tiếp theo mục 7)

Bảng tổng hợp KQRL HSSV theo khoa, lớp

9.

P.CTSV

Tổng hợp kết quả, trình BGH ký QĐ công nhận KQRL HSSV.

 

Sau 3 ngày

QĐ công nhận KQRL HSSV (kèm theo bảng tổng hợp KQRL chính thức)

10.

BGH

Ký QĐ công nhận KQRL của HSSV

2 ngày

QĐ công nhận KQRL HSSV (kèm theo bảng tổng hợp KQRL chính thức)

11.

Chuyên viên P.CTSV

- In, sao QĐ gửi các đơn vị liên quan.

- Nhập KQRL vào UIS.

Ngay sau khi có QĐ công nhận KQRL HSSV

- QĐ công nhận KQRL HSSV (kèm theo bảng tổng hợp KQRL chính thức)

- Lưu UIS

 Thực hiện đánh giá rèn luyện học kỳ 2 - Năm học 2019 - 2020 tại biểu mẫu bên dưới:

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên