Youtube Instagram Phản hồi E-office Lịch công tác
E-office Lịch công tác
Trang chủ ❯ Giới thiệu ❯ Phòng  ❯ Phòng Công tác Sinh viên ❯ Chi tiết tin
       
  15/08/2023 16:47        

QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHO SINH VIÊN NĂM HỌC 2022 - 2023

I. LĨNH VỰC CÔNG TÁC SINH VIÊN

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
1. Thủ tục Mượn tài liệu trong hồ sơ sinh viên
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-CTSV
2. Thủ tục xác nhận sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-CTSV
 + Đăng ký online
3. Thủ tục cấp lại thẻ sinh viên đa năng
- Mức độ Mã số quy trình: QT.03-CTSV
 + Đăng ký online
4. Thủ tục Giải quyết chế độ chính sách cho sinh viên
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-CTSV
5. Thủ tục giải quyết đề nghị thôi học
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.05-CTSV


II. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO 

1. Thủ tục Cấp bảng điểm, Giấy xác nhận KQHT, Bản sao bằng tốt nghiệp
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-ĐT
2. Thủ tục xác nhận hoàn thành chương trình đào tạo và được công nhận tốt nghiệp 

- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-ĐT

3. Thủ tục Bảo lưu kết quả học tập
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-ĐT
4. Thủ tục Nghỉ học tạm thời theo yêu cầu
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.04-ĐT
5. Thủ tục Nhập học lại
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.05-ĐT
6. Thủ tục đề nghị chuyển trường
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.06-ĐT
7. Thủ tục Giải quyết khiếu nại của SV, cá nhân liên hệ công việc
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.07-ĐT ( gửi ý kiến )
8 . Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.08-ĐT


III. LĨNH VỰC THƯ VIỆN

1. Thủ tục Cấp thẻ bạn đọc
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.01-TV
2. Thủ tục Mượn tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-TV
3. Thủ tục Trả tài liệu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.03-TV


IV. LĨNH VỰC NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC

1. Đăng ký lớp học phần
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-NNTH
2. Thủ tục Xác nhận thông tin theo yêu cầu
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-NNTH

 

V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC THỂ CHẤT 

1. Đăng ký tự chọn học phần Giáo dục Thể chất
- Mức độ Mã số quy trình: QT.01-TTGDTC  + [ Đăng ký online ]
2. Xác nhận kết quả học phần Giáo dục thể chất
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.03-TTGDTC

 

VI. LĨNH VỰC KHẢO THÍ

1. Đề nghị hoãn thi kết thúc học phần
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-KT
2. Đề nghị phúc tra điểm thi kết thúc học phần
- Mức độ ➋ Mã số quy trình: QT.02-KT

 

VII. LĨNH VỰC BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN

1. Đăng ký lớp bồi dưỡng ngắn hạn
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.01-TX ( Đăng ký online 
2. Xác nhận thông tin theo yêu cầu
- Mức độ  Mã số quy trình: QT.02-TX ( Đăng ký online 

 

 

 

 

 

 
Công Tác Sinh Viên